Radhastami 2012 Galleries

Shobha Yatra
Sobha Yatra
Sringar Darshan
Sringar Darshan on Radhastami
Maha Abhishek
Radhastami Maha Abhishek
     
Making of Flower Outfit 
Flower Dressing on Radhastami
Flower Outfit Darshan
Flower Dressing
Boat Festival 
Boat Festival